De notaris

Koopovereenkomst en levereringsakte
Partijen kunnen in Suriname zeker ook bij de notaris terecht voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit is een notarieel stuk waarin alle afspraken tussen verkoper en koper van het perceel/ huis worden vastgelegd. We kunnen hierbij denken aan de koopsom, de (ontbindende) voorwaarden en leveringsdatum. Een voorlopige koopovereenkomst is bindend voor beide partijen. De koop kan alleen worden ontbonden op grond van ontbindende voorwaarden indien deze zijn opgenomen in de koopovereenkomst.

Een voorlopige koopovereenkomst is overigens niet verplicht, maar wij raden het zeker aan. Het kan gezien worden als garantstelling dat beide partijen de gemaakte afspraken nakomen.
De notaris kan ook gelijk een leveringsakte opmaken. In het geval dat er sprake is van de vestiging van een hypotheek, maakt de notaris ook een hypotheekakte op.

De eigendom van het onroerend goed gaat over van de verkoper op koper door ondertekening van de leveringsakte(juridische levering). De notaris stuurt een afschrift van de akte voor inschrijving in de openbare registers(GLIS). Voorafgaand aan de overdracht van de eigendom, is de notaris verplicht een intensief onderzoek te verrichten naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en naar de eventueel verbonden verplichtingen. De notaris ziet er ook op toe dat beide partijen zich aan de in de koopovereenkomst opgenomen afspraken en verplichtingen houden. De woning of het perceel zal zonder hypotheek of beslag geleverd moeten worden en tijdige storting van de koopsom hangt daar uiteraard mee samen.

Hypotheekakte
De koopsom kan contant of door een derde worden gefinancierd. De koper kan aankloppen bij de bank, een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds voor de financiering. Het onroerend goed dat  in Suriname wordt aangekocht, wordt onderpand waarop de financierder zich met voorrang kan verhalen als de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet.
De financierder heeft het recht van parate executie. Dit recht van hypotheek dient gevestigd te worden in een notariële akte. De notaris zorgt uiteraard voor inschrijving van de hypotheekakte bij GLIS.

Grondhuur
Domeingrond is alle grond waarop niet door anderen het recht van eigendom wordt bewezen. Iedere Surinamer (of Surinaamse rechtspersoon) heeft het recht een stuk domeingrond onder een zakelijke titel te verkrijgen ter bebouwing, bewoning of het uitoefenen van landbouw, veeteelt, aquacultuur e.d voor de duur van 40 jaar.

Bij goedkeuring van de aanvraag wordt de aanvrager middels een bereidverklaring op de hoogte gesteld dat hij aan de volgende voorwaarden dien te voldoen:
• Opmeting van de grond door een beëdigd landmeter en indiening daarvan bij de Minister;
• Storting van leges- en zegelrechten.

Grondhuur kan aan derden worden overgedragen, nadat toestemming van de Staat Suriname is verkregen. De toestemming wordt overigens altijd gegeven, mits de bestemming niet wordt gegarandeerd, de landinrichting wordt geschaadt, of op enig andere wijze het algemeen belang niet met de overdracht is gediend.
Vereisten voor overdracht:
• Overdracht aan een ingezetene Surinamer of een in Suriname gevestigde rechtspersoon;
• Overdracht geschiedt door toestemming van de Minister;
• De overdracht kan niet plaatsvinden binnen 2 jaar na verkrijging van het recht van grondhuur.

Overige zaken
De notaris maakt ook de volgende zaken voor u in orde:
• Boedelvorming/ scheiding en deling;
• Huwelijkse voorwaarden;
• Opmaak testament.

Renaissance Realty heeft met een viertal notarissen een samenwerking, waar wij voor onze klanten behalve een passeerklaar dossier aanleveren, ook een korting krijgen.

NOTARIAAT PANCHAM
Julianastraat 10
Notaris: Mr. Annoesma Pancham gehuwd Ramlakhan
T: 521433

NOTARIAAT JADNANANSING
Mahonylaan 22
Notaris: Mr. Jamila Anurekha Jadnanansing
T: 476579/ 422570

NOTARIAAT CALOR GANGARAM-PANDAY
Julianastraat 21
Notarissen:
Mr. Christiaan Albert Calor
Mr. Vikash Gangaram-Panday
Kandidaat notarissen:
Mr. Vikash Gangaram-Panday
Mr. Melissa Nicole Morpurgo
Mr. Dave Alexander Tien-Fo Calor
T: 473892

NOTARIAAT NANNAN PANDAY
Notaris: Mr. Madhuri Aradhana Nannan Panday
T: 521160/ 521162
F: 521165

error: Content is protected !!